Advokatfirmaet Suleiman & Co AS yter juridiske tjenester til privatpersoner, bedrifter og organisasjoner, og har kontor i Oslo sentrum: C. J. Hambros plass 2d, 0164 Oslo. Advokatfirmaet yter fri rettshjelp etter lov om fri rettshjelp.

Selskapets hovedvirksomhet er konsentrert rundt juridisk tjenesteyting.

Vi har betydelig erfaring innen arbeidsrett, familie- og arverett, avtale- og kontraktsrett, erstatningsrett, trygderett, asylrett, barnevernsrett, bolig- og husleierett, eiendomsrett, forsikringsrett, pengekravsrett, strafferett, selskapsrett og utlendingsrett. Vi tar også saker utenfor disse feltene.

Flere av våre advokater og advokatfullmektiger har dessuten betydelig prosedyre-erfaring og vi påtar oss en rekke prosedyreoppdrag for domstoler og nemnder, særlig i barnevernsaker. Våre advokater har erfaring som forsvarere i straffesaker og prosessfullmektiger i sivile saker.

Vi påtar oss også oppdrag som bistandsadvokater.

Vi bistår klienter i hele Norge, og har dessuten internasjonale oppdrag innen visse sakstyper.

Barnevern
Arbeidsrett
Familierett
Voldsoffer
Asyl og utlendingsrett
Strafferett
01.

Vi har bred erfaring innenfor trygdesaker(bl.a. avslag på arbeidsavklaringspenger, sykepenger og uførepensjon).

02.

Vi kan bistå deg med saker etter barnevernloven (bl.a. akuttvedtak, omsorgsovertakelse, tilbakeføring).

03.

Vi bistår mange klienter vedrørende saker om usaklig oppsigelse, avskjed og forhandlinger om arbeidsforhold.

04.

Vi har bred erfaring med saker om barnefordeling og samvær.

05.

Vi bistår mange klienter med søknad om voldsoffererstatning.

06.

Vi bistår mange klienter i forhold til oppholdstillatelser ved familiegjenforening eller ved asyl.

07.

Vi kan være behjelpelig i straffesaker.

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning.

KONTAKT OSS