Vi kan gi gratis advokathjelp* i din sak, dersom du har rett til fri rettshjelp etter lov om fri rettshjelp.

Fri rettshjelp er et offentlig tilbud for å hjelpe personer som har behov for nødvendig juridisk bistand og innebærer at det offentlige helt eller delvis betaler for rettshjelpen. Fri rettshjelp ytes i form av fritt rettsråd, fri sakførsel eller fritak for rettsgebyr. Begrepet fri rettshjelp er et samlebegrep for de nevnte rettshjelpsformer.

Ordningen er hjemlet i lov om fri rettshjelp som trådte i kraft i 1. januar 1981. Lovens bakgrunn er ønske om å hindre at noen lider rettstap som følge av sin økonomiske situasjon.

For å få innvilget fri rettshjelp er det satt en inntektsgrense som for tiden er kr 246 000 brutto for enslige og kr 369 000 brutto for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. I tillegg er det satt en formuesgrense som for tiden er kr 100 000 netto.

Den som mottar fri rettshjelp må i enkelte saker betale en egenandel mellom kr 970 – 4 725. Den som har lavere bruttoinntekt enn kr 100 000 betaler ikke egenandel. Sistnevnte ha således rett til gratis advokathjelp. Når det gjelder omfanget av ordningen, avhenger dette av sakstypen og er nærmere regulert i forskrift.

Straffesaker faller utenfor virkeområdet for lov om fri rettshjelp. Dette som følge av at staten i de fleste straffesaker dekker kostnader for forsvareroppdrag som en del av prinsippet om rettferdig rettergang (“fair trial”). I de fleste voldtekts/sedelighetssaker, familievoldssaker og alvorlige personskade-saker dekker retten dessuten normalt kostnadene til en bistandsadvokat fra saken anmeldes og til den er endelig avsluttet i rettsapparatet.

Kontakt oss på post@scolaw.no eller 21390454 i dag og få svar på om du har rett til fri rettshjelp.

Vi vurderer alle saker gratis og uforpliktende.

Vi tilbyr videre bistand ved eiendomsoppgjør og tilbyr også undervisningstjenester.

Ta kontakt med oss for saker og juridisk veiledning

KONTAKT OSS